Home

FUNKARNA - FÖRSTÅ-HJÄLPEN FÖR BARN OCH VUXNA


De tio Funkarna är figurer som ger "förstå-hjälp", dvs. att de kan hjälpa vuxna att ställa frågor till barn och förklara det som händer i vardagen, och hjälpa barnen att ställa frågor till den vuxne. De kan också hjälpa vuxna att öka barns förståelse för sina egna och andras känslor, tankar och reaktioner. Det blir samtidigt ett sätt att involvera barn i olika skeenden och i beslut som rör barns liv.

Gruppbild på Funkarna

VAD GÖR FUNKARNA?


Sju av Funkarna hjälper oss med viktiga frågor – varför, hur, vad, var, när, med vem och vad som ska hända sedan. De övriga tre Funkarna kan vi använda för att hjälpa barn berätta vad de hört, sett och känt, eller för att prata med dem om hur något kan kännas för andra.

Varje figur har sin egen roll, men kan också användas tillsammans med de andra. De kan användas av alla från barn till föräldrar och yrkesverksamma, både enskilt och i grupp.


FUNKARNA

Funkarna är ett lekfullt kommunikationsstöd med inbyggda pedagogiska funktioner, användartestade över tid för att vara lättanvända för både barn och vuxna.

Deras kommunikationsstödjande funktioner lutar sig mot arbetssätt och metoder som har en evidensbaserad praktik, och deras funktion bygger på autonomistödjande pedagogik.


 

FUNKARNAS VISION


Vi vill ge alla barn en röst och göra dem delaktiga i fler beslut i vardagen.


Vi vill att barn och vuxna lättare ska nå och förstå varandra.


Vi vill minska onödig stress och få vardagen att fungera för alla.

Magiskt
Hure
Pedagoger
Varfor

HUR DU KAN ANVÄNDA FUNKARNA

Beroende av vad man behöver och har nytta av kan man använda Funkarna i olika funktioner. Behov är olika. Det man behöver och har nytta av är helt enkelt det man bör använda dem till.


Förberedande: När du använder de blå Funkarna för att ge svar på frågor barn kan ha svårt att ställa skapar du en begriplighetsram runt vardagens händelser för barnet. Att vara förberedd på vad som ska hända och hur något går till skapar trygghet. När vi känner oss trygga funkar tillvaron bättre. När tillvaron fungerar bättre förebygger det stress och ger oss bra förutsättningar för att lära.


Lärande: Lärande bygger till stor del på att förstå varför, vad och hur. Lärande kan exempelvis ske i undervisning i förskola/skola, men även i vardagen. Funkaren Hure kan användas både i förskola/skola och vardag för att lära barnet att själv kunna utföra olika aktiviteter, bl a genom ”Hure-listor” som steg för steg visar hur en aktivitet/uppgift går till. Funkaren Sensibella kan hjälpa barnet att sätta ord på känslor och förstå hur andra kan känna. Att använda tecknade figurer och förstärka lärandet med visuellt stöd gör det enklare att fånga barnets uppmärksamhet, öka motivation och ge barnet förståelse- och minnesstöd.


Pratstöd: Funkarna kan funka som förstå-hjälp i att förstå och bli förstådd mellan barn och vuxna, men även sinsemellan barn. Som pratstöd kan de användas för att fråga och förklara saker för varandra. Genom att använda visuellt stöd när man pratar om något blir det enklare för båda parter att nå en gemensam förståelse i vad man pratar om, att hålla kvar koncentrationen/minnet på det man pratar om och att komma ihåg vad man pratat om.


Problemlösning: För att göra barn delaktiga i att hitta lösningar på problem behöver vi kommunicera på barnets nivå. Med hjälp av Hure kan man exempelvis göra en Hure-ändring när något inte funkar. När något inte funkar behöver man ändra på hur det som inte funkar görs. Genom att fundera tillsammans med Hure på hur något kan göras istället gör man det enklare för barn att kunna vara delaktiga i problemlösningar när något inte funkar.